İdeolojilerin denetimindeki güçlü kadın prototipi

Güçlü kadın, Batı’da genellikle bir kadın ekonomik, sosyal ve profesyonel anlamda bağımsızlığa eriştiğinde kullanılan terimdir. Bir nevi başarı belirtisidir. Öyle ki açık bir şekilde söylenmese dahi, ev hanımı veya hayatını ailesine adayan kadınların aslında hayallerini bastırdıkları, dilemedikleri bir hayatı sürdürdükleri düşünülmektedir. Kadınların “özgürleşmesi” feminizm tarafından öne sürülen haklı bir dava olsa da erkeklerden muhakkak bağımsızlık kazanması gereken kadın rolü üzerine kurulan bu indirgeyici vizyon, ev hanımlarını küçümsemektedir. Nitekim radikal feminist akımlarına göre, ev kadınlarının aslında hayatlarından memnun olmadıkları öne sürülür. Bu nedenle, çoğu zaman, bir kadının profesyonel bir kariyer yerine yalnızca yuvasıyla ilgilenmeye karar verdiğinde fedakârlıktan bahsedilir. Batı, İslâm Feminizmini Dışlıyor Batı’da kadın hakları mücadelesi çoğunlukla Hıristiyanlığa ve genel olarak dine karşı verilen bir mücadele olduğu için hem aile değerlerini hem de özgürlü- ğü benimseyen İslâmî feminizm akımına da çok ciddi bir şekilde karşı çıkmaktadır. Bu iki kelimeyi (İslâm ve feminizm) ilişkilendirmenin bir meydan okuma, hatta bir provokasyon olduğu sıkça söylenir. Laik feminizmin savunucuları, mağdur olarak gördükleri kadınların eşitsizliklerini ortadan kaldırmak için ön şartı olarak kadınlar ve erkekler arasında eşitliğin tamamen sağlanmasını arzulamaktadırlar. Bu akım tamamen Batı’dan esinlenmedir, çünkü evrensel insan haklarının değerleri ile bağlantılıdır. İslâmî feminizm ise İslâmî bir paradigma içerisinde aynı ilkelere ve hedeflere (itaat-hâkimiyet ilişkilerini sorgulama) yaklaşmaktadır. Kutsalı ve dünyeviliği birleştirdiği için, laik feminizme göre bir oksimoron veya sözde bilimsel bir nesne gibi görünmektedir. Bu yüzden bazı konularda ortak noktalar olsa dahi İslâmî feminizmi savunan düşünürler, Batı’daki laik feminist hareketleri tarafından kabul edilmezler. Böylelikle kadın hakları mücadelesinin dışına itilmeye çalışılır.


… Devamını Dergiden Okuyunuz.